Приеха бюджета на община Сандански за 2021 година

Комедията „Една седмица, не повече…“ открива театралната 2021 година на 25 февруари в град Сандански
февруари 3, 2021
Община Сандански удължава мерките в подкрепа на бизнеса
февруари 5, 2021

Вчера се проведе редовно заседание на Общински съвет-Сандански.

Заседанието започна с полагане на клетва на новоизбрания общински съветник Димитър Димитров, който зае мястото на напусналия по свое желание Димитър Станоев.

Дневният ред на сесията включваше 24 точки, но още в самото начало бе допълнен с още 5 извънредни точки.

В т.Питания бяха засегнати важни въпроси за общината въпроси и проблеми.

Стоян Стоев отправи питане към кмета Атанас Стоянов относно бъдещо изграждане на пенсионерски клуб в с.Склаве и възникналото несъгласие на част от жителите за мястото на построяване. Яне Янев насочи вниманието на кмета и съветниците за некачествените строително монтажни работи в Многофункционалната спортна зала и Дома на културата. Ивелин Терзийски отправи питане към кмета и неговият екип относно реда за достъп на автомобили на пешеходната зона в град Сандански, Георги Батев пък постави въпроса за използването на велосипедите по ул.Македония и това дали съществува забраната наложена от предишното ръководство.

Предложението на кмета Атанас Стоянов , относно одобряването на общата численост и структура на общинска администрация и звената към нея беше една от най-дискутираните точки в дневния ред. Общата численост и организационна структура и звената към нея е 116, а със всички общински дружества, учреждения цифрата е 300 души.

Промяна ще има в числеността на Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“, която от 19 става 18 щатни бройки, от 4 на 5 пък се увеличават щатовете в „Общинска собственост“. В отдел „Капиталови разходи, инвестиционни проекти и инфраструктура“ са одобрени 9 щатни бройки, в „Кадастър, регулация и строителен контрол“ 8 щатни, в „Административно, правно и информационно обслужване“ работещите стават от 8 на 12. Ще се назначат още 3- ма служители към „Озеленяване“ и „Чистота“. Стана ясно още, че кметът и неговите заместници се отказват от предвиденото повишение на възнаграждението им.

Утвърдени бяха Спортният и Културният календар на община Сандански за 2021 година.

Приети бяха цени за ползване на Многофункционалната спортна зала в град Сандански, която много скоро предстои да стартира дейност.  Съветниците определиха следните цени, по важните, от които, ползване на голямата представителна зала, за тренировъчна дейност по вид спорт за лицензирани спортни клубове от гр.Сандански – 30 лв./90 мин., състезания и турнири по вид спорт от държавен спортен календар – 100 лв./ среща, отдаване под наем на любители и аматьори – футбол – 70 лв./час.

Над 2 часа продължи дебатирането и предложенията по приемането на Бюджет 2021. През тази година Община Сандански ще бъде с рекорден бюджет за 2021 г. в размер на 52 260 000 лв. Завишението идва от увеличението от централния бюджет, субсидията за делигирани социални дейности. Другото увеличение е от преходен остатък, от който 4 млн. лв. за ремонт на бул.Европа и 4.45 млн. лв за пътя Катунци-Златолист. Увеличаване на средствата от делигираните държавни дейности идва от скока на минималната работна заплата.

Кметът Атанас Стоянов изложи своите своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма, по негово мнение той реалистичен и изпълним и и съобразен с икономическите процеси на местно и държавно ниво. На фона на многообразните нужди са изведени приоритетни позиции, като най-много средства са отделени за общинската инфраструктура. Разчетени са средства за бетониране и асфалтиране на улици в Сандански и съставните селища, текущи ремонти на улични и тротоарни настилки, текущи ремонти на административни сгради на територията на общината, изграждане на ново улично LED осветление. По предложение на съветника от ЗНС „Ал.Стамболийски“ Явор Аргиров сумата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури се увеличава. Георги Панчев от ВМРО предложи средствата за спорт в община Сандански да бъдат увеличени с 100 хил.лв. Ивелин Терзийски пък предложи Община Сандански да предвиди 10 000 лв. от бюджета си за Стипендии за даровити деца с успехи в областта на науката, изкуството и спорта. Всички предложения бяха подкрепени. Така след дълго разискване председателят Николай Шаламандов подложи на гласуване точката, с  17 гласа „ЗА“, 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ се прие бюджета на община Сандански за 2021 година.

Съветниците дадоха положителен вот за започване на процедура по кандидатстване на община Сандански за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС за „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежда на община Сандански“ като проект в сектор „Управление на водите“.