Продължаваме промяната – Сандански със становище относно предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Сандански

Лилия Варосанска влиза в ОбС Сандански на мястото на избрания за депутат Георги Георгиев
октомври 5, 2022
Съветниците в Сандански гласуваха за безвъзмездно ползване на плувните басейни от новия клуб „Олимпик“
октомври 11, 2022

Публикуваме становището на екипа на Продължаваме Промяната относно предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Сандански за довършване на пътя за с. Златолист и за детската градина в ж.к. Спартак.

Публикуваме текста без редакторска намеса.

 

СТАНОВИЩЕ

НА РЕГИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

гр.САНДАНСКИ

относно: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА САНДАНСКИ

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, община Сандански обяви обществено обсъждане на два проекта, за чието изпълнение се нуждае от допълнително финансиране чрез поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 1 970 000 (един милион деветстотин и седемдесет хиляди) лева:

  • Проект за строително монтажни работи на обект „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“;
  • Проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, ж.к. Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“.

На обявената дата за общественото обсъждане – 23.09.2022г. се явихме, като към тази дата община Сандански не беше предоставила материали, необходими за обсъждането.

Поради това, беше прието предложението ни за провеждане на допълнително обществено обсъждане по темата, насрочено за 06.10.2022г., за която дата беше поет ангажимент да ни бъдат предоставени материали, необходими за запознаване с фактите, относими към предмета на общественото обсъждане.

След запознаване с предоставените ни материали, възникнаха определени въпроси, на които не намерихме отговори, поради което същите бяха поставени на проведеното обществено обсъждане:

1. Относно проект за строително монтажни работи на обект „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“:

Финансирането по този проект е получено от Министерски съвет през месец септември 2020г., процедурата по обявяване и провеждане на обществена поръчка е стартирала през месец април 2021 година. Защо община Сандански, при наличие на финансиране на проекта, е забавила обявяването на обществената поръчка със седем месеца?

Процесът на строителство е започнал на 23 септември 2021 г., т.е. 1 (една) година след като по проекта е било осигурено финансиране. Забавянето на започването на строителния процес с тази една година на практика коства увеличение на цените на строителните материали, инфлация и затруднения за изпълнението на проекта, които биха били избегнати, ако изпълнението на проекта беше започнало в разумни срокове след осигуряване на финансирането по него. Считаме, че срок от една година не е разумен.

На следващо място: Не става ясно защо община Сандански не е предприела НИКАКВИ СТЪПКИ по решаване на проблема, след като още на 13 април 2022г. е постъпило искане за анексиране на договора и договорените цени от избрания изпълнител и това бездействие на общината е продължило близо половин година – от 13 април 2022г. до инициирането на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен обществен дълг, насрочено за 23.09.2022г.?

Притеснително е използването на бъдещо време, описващо евентуални действия на общината в предоставената ни документация: „Въпреки това община Сандански, ще опита чрез надлежна писмена кореспонденция да постави въпроса за обезпечаване на допълнително финансиране от държавния бюджет …“;  „Такава кореспонденция ще бъде изпратена до Министерство на финансите и до Министерство на образованието …“. И въпреки, че очевидно подобни действия не са предприети от страна на общината в продължение на повече от пет месеца, се изказва следното предположение, което не става ясно на какви данни и обстоятелства е базирано?: „Тъй като нашите очаквания са по-скоро реалистични, отколкото оптимистични, смятаме, че тези наши искания за осигуряване на допълнителни средства от държавата много трудно биха се реализирали на практика“.

Аналитичната част на предоставената ни документация, изготвена от експерти на община Сандански, също поражда повече въпроси, отколкото дава отговори, конкретно:

Съобразно предоставената информация, към 13 април 2022 г., датата на постъпване на искане за анексиране на договор и договорени цени от изпълнителя „Растер Юг“ ООД са изпълнени строителни работи на обща стойност 1 472 297,60 лв. с ДДС. По сключения договор № 169-05 / юни 2021 г. остават за изпълнение строителни дейности на обща стойност 2 525 883,60 лв. с ДДС. 

От допълнително изпратената справка е видно, че Акт Образец 10 за спиране на строителните работи е подписан на 03.06.2022 г., а Акт Образец 11 за възобновяване на строителните работи – на 03.10.2022 г. 

От началото на строителството до днешна дата, изтеклият срок за изпълнение по договор е 260 календарни дни.   От договорения срок за изпълнение от 400 календарни дни остават още 140 календарни дни.

В аналитичната част на предоставената ни документация се сочи, че процедурата по поемане на общински дълг, е относително дълга (обществено обсъждане, разглеждане на сесия на общински съвет, взимане на решение на общински съвет, кандидатстване за кредит, процедури по одобрение и т.н.), и община Сандански не очаква тази процедура да приключи по-рано от края на 2022г. с евентуално подписване на договори за кредит. 

Този анализ влиза в пряко противоречие с предложените по-нататък в предоставената ни документация от община Сандански хипотези, при които се приема, че проблемът ще бъде разрешен чрез поемането на дългосрочен кредит: 

„Община Сандански осигурява средствата в размер на 1 092 201,82 лв. с ДДС и се сключва Анекс №1 към договор № 169-05 / юни 2021 г., който отговаря на изискванията на чл.117а ал.1 от ЗОП и Методика за изменение цените на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация След подписването на този анекс, изпълнителя се мобилизира и изпълнява всички оставащи строителни дейности до средата на месец ноември 2022 г. В началото на втората половина на месеца се подписва Акт Образец 15 за приемане и предаване на строителството от Изпълнителя на Възложителя, разплащат се получените от държавата по Постановлението на Министерски съвет и община Сандански отчита това до края на ноември 2022 пред Министерство на финансите. Допълнителните средства по сключения анекс са дължими и следва да бъдат осигурени от община Сандански.“

Съвсем отделен е въпросът, че анализът на фактите сочи, че за период от около осем  месеца – от началото на строителните работи до спиране на строителството на 03.06.2022г. са изпълнени СМР на стойност 1 472 297,60 лв. с ДДС, което представлява по-малко от половината от стойността на СМР, съобразно финансирането на проекта. В описаната по-горе хипотеза община Сандански очаква „в началото на втората половина на месец ноември 2022г.“ да се подпише Акт Образец 15, т.е. за период от около месец да се изпълнят всички оставащи СМР и се подпише Акт Образец 15. Подобни очаквания са не само абсурдни и неподплатени с никакви гаранции, но пряко противоречат на конкретните факти и обстоятелства по изпълнение на договора, които, съобразно данните на общината сочат, че оставащият срок за изпълнение на договора е 140 дни, което е около три месеца и половина.

На следващо място, от цялостната документация, с която се запознахме, не става ясно дали община Сандански е поискала гаранции и ако да – какви, от страна на изпълнителя, че СМР ще бъдат изпълнени в срок и в рамките на допълнително отпуснатите средства, или ще се наложи ново допълнително финансиране след изтичане на още няколко месеца, или за следващ етап от реализиране на проекта.

В заключение, становището, към което се обединяваме въз основа на предоставената ни информация е, че община Сандански не е управлявала с необходимата грижа и отговорност изпълнението на посочения проект; налице са недопустими забавяния в сроковете за започване и осъществяване на изпълнението на договора; проявила е бездействие в периода от пролетта на 2022 година, когато проблемът с недофинансирането е станал ясен и е бил дефиниран, до момента. 

2. Относно проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, ж.к. Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“

Този проект е със срок на реализиране до края на 2023 година. Стана ясно, при обсъждането на 06.10.2022г., че по изпълнението на този проект към момента няма актувани СМР, макар да е започнато изпълнението по същия. Не ни бяха предоставени данни относно необходимостта от реализирането на проекта, предвид липсата на недостиг на места в детските градини в град Сандански. От друга страна, не е извършен анализ, съобразно степента на изпълнение на проекта доколко допълнителното финансиране ще осигури средства за завършването на проекта, или ще се наложи допълнително ново финансиране, съответно анализ коя хипотеза: дофинансиране или замразяване на проекта, би била по-изгодна от икономическа гл.т. за община Сандански.

По време на проведеното на 06.10.2022г. обсъждане, на което присъстваха и общинските съветници г-жа Мария Нонева и г-н Живко Иванов, от изказванията на последните двама, ни станаха известни и следните обстоятелства:

Че приетата Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, е типова и не отчита спецификите при реализиране на договори за строителство в различни категории. От своя страна, тежестта на строителните материали в себестойността на различните видове строежи е различна и коректното прилагане на приетата Методика  изисква прецизиране на тази тежест, според общинския съветник Иванов.

На следващо място, стана ясно от изказването на г-жа Нонева, че не са изследвани задълбочено възможностите на община Сандански да осигури собствено финансиране на проектите, на основание на собствените средства във Фонд капитално строителство и др., както и стана ясно, че решението за поемане на общински дълг не е в пряка зависимост от подписване на Акт обр.15 и усвояване на наличните по проекта средства, т.е. не е въпрос от спешен порядък.

В резултат на всичко изложено, становището, което изразяваме е, че община Сандански не следва да поема общински дълг за дофинансиране на посочените проекти, преди да изследва възможностите за финансиране на проектите със собствени средства, респективно считаме, че поемането на подобен дългосрочен общински дълг не би било в съответствие с обществения интерес.

  За ПП Сандански:

  (Д. Хаджиева)