Общинският съвет в Сандански ще заседава утре

Спартак Склаве победи Орел в Лебница
април 28, 2021
За празниците Сандански напомни за най-добрите си години
май 4, 2021

Утре 29 април от 09:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Сандански. В проекта за дневен ред са включени за разглеждане 48 точки. Заседанието ще започне с полагане на клетва на новоизбрания общински съветник Калин Терзийски, който заема мястото на Стоян Стоев, след което ще бъде попълнен и съставът на постоянните комисии към Общинския съвет, в които е членувал  Стоев.

В проекта за дневен ред е включен и избор на временен председател на комисията по изготвяне на проект на наредба за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на общината. Припомняме, че на предишната сесия, временният председател Мария Нонева подаде оставка и напусна комисията си с декларация и в знак на протест срещу поведението на колегата и Явор Аргиров.

Общинският съвет ще трябва да прегласува старото си решение, свързано с отдаването на концесията на ГУМ, поради изменение на Закона за концесиите, в който определяща ще е цената, а не обещаната инвестиция. Това налага ОбС-Сандански да прегласува своето решение и да промени критериите.

Приемане на Общинска програма на мерките за подпомагане и закрила на деца с изявени дарби за 2021 година и Годишния план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Сандански са сред точките, които ще трябва да гласуват съветниците.

Общинските съветници ще разгледат предложения от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, относно кандидатстване на община Сандански по проект „Патронажна грижа+“, както и издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката за авансово плащане за стартиране на проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в община Сандански“.

Разпределяне на финансови средства за спортни мероприятия и подпомагане на спортните клубове е сред останалите предложения, които ще бъдат дебатирани по време на сесията.