Община Сандански започна кампания за плащане на местните данъци и такси

Фестивалът „Златен грозд“ ще се проведе на 12 и 13 февруари
януари 18, 2022
Kметът на община Сандански посети първото бебе за 2022 г.
януари 21, 2022
Гражданите на община Сандански вече могат да заплащат местни данъци и такса битови отпадъци и за настоящата 2022 г.
Такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства гражданите могат да заплатят всеки работен ден на касите в сградата на Общинска администрация Сандански, намираща се на бул. Свобода № 14 или по банковата сметка на Община Сандански в Общинска банка АД:
– BIC SOMBBGSF
– сметка IBAN BG11SOMB91308460554044
– вид плащане:
442100 – данък върху недвижимите имоти
442400 – такса битови отпадъци
442300 – данък върху превозните средства
441400 – окончателен год. патентен данък
Всички данъчно задължени лица, които предплатят до 30 април /ключително/ 2022г. своите задължения в пълен размер, ще се възползват от 5% отстъпка.
Важно за санданчани е да знаят, че местните данъци и такси могат да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – до 30 юни /първа вноска/ и до 31 октомври /втора вноска/ на годината, за която е дължим. След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска, на незаплатилите започват да текат лихви.
Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка 5 на сто.
Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.