Ново обществено обсъждане за теглене на общински дълг за пътя Катунци-Златолист и Детска градина жк.Спартак

ПГ ,,Яне Сандански” организира клуб по Театрални изкуства и драма ,,Млад творец”.
септември 25, 2022
В община Сандански тестват машините за гласуване
септември 27, 2022
В петък в община Сандански, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг се проведе обществено обсъждане на проекти, чието изпълнение изисква осигуряване на съфинансирани, чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Сандански.
На поканата на община Сандански, откликнаха и присъстваха граждани, общински съветници, представители на обществени организации, политически партии, медии, граждански сдружения и други.
На продължилата почти два часа среща бяха дискутирани различни аспекти относно необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг за обект „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“ и за обект „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, Ж.К. Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“.
Констатира се, че забавянето в приемането и публикуването на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията (съгласно чл.117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки) от Министерски съвет води до закъснение в подготовката за документацията касаеща процедурата за поемане на дългосрочен общински дълг, изготвяна от Общинска администрация – Сандански.
Това възпрепятства експертите от община Сандански да предоставят навреме на заинтересованите страни, преди провеждането на настоящото предварително обществено обсъждане, пълния набор от информация (включително анализи). Присъстващите участници по този начин изказаха своите затруднения да имат възможност свободно да дискутират, да дават становища и предложения на базата на своята пълноценна информираност.
До обсъждане на конкретните параметри за инвестиционните проекти, засягащи детайлното поемане на дългосрочен общински дълг на тази предварителна среща не се пристъпи.
Поради това на основание предстоящо публикуване на Решение на Министерски съвет от 21.09.2022 г. и приетия текст на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията (на основание чл.117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки) и във връзка с постъпило предложение за провеждане на последващо обществено обсъждане, за което заинтересованите страни да имат възможност да получат подробна информация – Ви информираме, че община Сандански ще проведе последващо обществено обсъждане на 06 октомври 2022 г. (четвъртък).
Източник : Община Сандански